Toà nhà IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 0922 919 296 - 0354 312 551 hact6@fpt.com.vn

CÁC GÓI HI-GIO CLOUD CƠ BẢN

SMALL
MEDIUM
LARG
EXTRA
SMALL

Small 1
550,000 VNĐ/tháng
vCPU: 1 vCPU
RAM: 1 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Small 2
710 000 VNĐ/tháng
vCPU: 1 vCPU
RAM: 2 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Small 3
1,030,000 VNĐ/tháng
vCPU: 1 vCPU
RAM: 4 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free

MEDIUM

Medium-2
880,000 VNĐ/tháng
vCPU: 2 vCPU
RAM: 2 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
 
Medium-4
1,200,000 VNĐ/tháng
vCPU: 2 vCPU
RAM: 4 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
 
Medium-8
1,840,000 VNĐ/tháng
vCPU: 2 vCPU
RAM: 8 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
 
Medium-16
3,120,000 VNĐ/tháng
vCPU: 2 vCPU
RAM: 16 GB RAM
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
 

LARG

Large-4
1,540,000 VNĐ/tháng
vCPU: 4 vCPU
RAM: 4 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Large-8
2,180,000 VNĐ/tháng
vCPU: 4 vCPU
RAM: 8 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Large-16
3,460,000 VNĐ/tháng
vCPU: 4 vCPU
RAM: 16 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Large-24
4,740,000 VNĐ/tháng
vCPU: 4 vCPU
RAM: 24 GB RAM
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free

EXTRA

Extra-16
vCPU: 8 vCPU
RAM: 16 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Extra-24
8 vCPU
RAM: 24 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Extra-32
8 vCPU
RAM: 32 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Extra-48
8 vCPU
RAM: 48 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free