FPT Higio Cloud có cam kết chất lượng dịch vụ không?

  • chúng tôi cung cấp các cam kết về cấp độ chất lượng cho dịch vụ FPT HI GIO CLOUD tới tất cả khách hàng.
  • Chúng tôi có một bộ các thỏa thuận cấp độ dịch vụ cho dịch vụ FPT HI GIO CLOUD. Tất cả các cam kết cấp độ chất lượng dịch vụ được phát hành trên website FPT HI GIO CLOUD. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về cam kết cấp độ chất lượng dịch vụ cho từng dịch vụ trên trang SLA.